De grote kleine letters

Algemene
voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERMAAT MULTIMEDIA

Gevestigd aan de Veldwachter 11, 6603 LR Wijchen, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85045918

Artikel 1. Definities. 1

Artikel 2. Toepasselijkheid. 2

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes. 2

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 3

Artikel 5. Contractduur 3

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging. 3

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst en tijdsplanning. 3

Artikel 8. Wijziging van de Opdracht, meerwerk. 4

Artikel 9. Oplevering en acceptatie. 4

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom.. 5

Artikel 11. Bewaarplicht 5

Artikel 12. Promotioneel gebruik van het Werk. 6

Artikel 13. Auteursrechtenvergoedingen. 6

Artikel 14. Honorarium.. 6

Artikel 15. Facturatie en betaling. 7

Artikel 16. Geheimhouding. 7

Artikel 17. Aansprakelijkheid. 7

Artikel 18. Gebreken en klachttermijnen. 8

Artikel 19. Overmacht 8

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze. 9

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context uitdrukkelijk anders voortvloeit:
Vermaat Multimedia:de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub BW.
Opdrachtgever:de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Vermaat Multimedia en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Vermaat Multimedia in de zin van artikel 6:231 sub c BW, alsmede iedere organisatie waarmee de Opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
Overeenkomst:iedere overeenkomst die tussen Vermaat Multimedia en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Opdracht:alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven of die door Vermaat Multimedia uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven Opdracht dienstig kunnen zijn.
Partijen:Vermaat Multimedia en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”.
Werk(en):de door Vermaat Multimedia in Opdracht van Opdrachtgever tot stand gebrachte, ontwikkelde of ontworpen audio-, beeld- en videoproducties, foto’s, grafische ontwerpen of andere werken in de zin van de auteurswet.
 1. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van Vermaat Multimedia, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Vermaat Multimedia uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Vermaat Multimedia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Vermaat Multimedia de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Vermaat Multimedia, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Vermaat Multimedia in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vermaat Multimedia vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Vermaat Multimedia heeft het recht wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Vermaat Multimedia zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 7. De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Vermaat Multimedia gesloten Overeenkomst in te stemmen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Vermaat Multimedia zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Vermaat Multimedia opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Vermaat Multimedia haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vermaat Multimedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de Opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de Opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Vermaat Multimedia zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Vermaat Multimedia eerst dan tot stand nadat Vermaat Multimedia een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

Artikel 5. Contractduur

De Opdracht tussen Vermaat Multimedia en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Uitsluitend indien de Overeenkomst met Vermaat Multimedia is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven project, eindigt zij van rechtswege met de voltooiing van dat project, zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging

 1. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Vermaat Multimedia het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Vermaat Multimedia zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. De in lid 2 van dit artikel opgenomen verplichting tot compensatie door de Opdrachtgever geldt eveneens indien een project niet doorgaat door van overheidswege opgelegde maatregelen in het kader van een COVID-19 of andere pandemie of epidemie. Dergelijke overheidsmaatregelen gelden voor Opdrachtgever niet als onvoorzien of overmacht.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vermaat Multimedia, zal Vermaat Multimedia in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Vermaat Multimedia extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst en tijdsplanning

 1. Vermaat Multimedia zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien Vermaat Multimedia gegevens, teksten, audio- en/of beeldmateriaal behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de tijdsplanning aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, teksten, audio- en/of beeldmateriaal aan Vermaat Multimedia ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is Vermaat Multimedia gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Vermaat Multimedia gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Vermaat Multimedia is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter door Vermaat Multimedia worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door Vermaat Multimedia volgens het gebruikelijke tarief aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien Vermaat Multimedia een tijdsplanning voor de uitvoering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven tijdsplanning is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van de tijdsplanning dient de Opdrachtgever Vermaat Multimedia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Vermaat Multimedia dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Vermaat Multimedia is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt of boetes die aan de Opdrachtgever worden opgelegd, indien de Opdracht of het werk niet binnen de opgegeven termijn wordt voltooid respectievelijk opgeleverd.
 6. Vermaat Multimedia behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de Overeenkomst voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 7. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door de Opdrachtgever en het door Vermaat Multimedia beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van Vermaat Multimedia; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Vermaat Multimedia zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op Vermaat Multimedia rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverbintenis.
 8. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, materiaalaanduidingen en audio- en beeldmaterialen, worden door Vermaat Multimedia te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, aanvulling, herstel, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging van de Opdracht, meerwerk

 1. Vermaat Multimedia behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke Opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Vermaat Multimedia in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Vermaat Multimedia is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal Vermaat Multimedia geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Vermaat Multimedia kunnen worden toegerekend.
 4. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een Opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vermaat Multimedia ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Vermaat Multimedia zijn bevestigd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van een door Vermaat Multimedia aangenomen Opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Vermaat Multimedia onbekende omstandigheden of door overmacht de Opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Vermaat Multimedia het recht te vorderen, dat de Opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen Partijen worden verrekend, terwijl de Opdrachtgever gehouden is de door Vermaat Multimedia reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 9. Oplevering en acceptatie

 1. Vermaat Multimedia zal de tot stand te brengen, te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Oplevering geschiedt door middel van beschikbaarstelling langs digitale weg in de tussen Partijen overeengekomen bestandstypen en formaten. De Opdrachtgever heeft enkel recht op het eindproduct en niet op ruwe audio-, beeld- of video-opnames of ander bronmateriaal.
 3. Opdrachtgever heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, één revisieronde om het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren.
 4. Opdrachtgever dient binnen 5 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde Werken is sprake indien:
  1. Opdrachtgever de oplevering schriftelijk of mondeling heeft geaccepteerd;
  2. Opdrachtgever het opgeleverde Werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het overzetten van de Werken naar een openbare- c.q. productieomgeving;
  3. Opdrachtgever niet binnen 5 dagen het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
 5. Wanneer Opdrachtgever niet binnen 5 aantal dagen reageert op een laatste revisieronde, dan wordt het Werk geacht naar tevredenheid van Opdrachtgever volgends de overeengekomen specificaties te zijn opgeleverd.
 6. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 7. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Vermaat Multimedia zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Vermaat Multimedia doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 8. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zullen de in de offerte of Overeenkomst overige overeengekomen revisierondes volgen.
 9. Indien een Partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Vermaat Multimedia gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Vermaat Multimedia kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 10. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Vermaat Multimedia het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In het geval dat Vermaat Multimedia het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding, dan vervalt iedere aansprakelijkheid na verloop van 1 maand na acceptatie van de opgeleverde Werken.
 11. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Vermaat Multimedia beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, uitsluitend toe aan Vermaat Multimedia of haar licentiegevers, ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de productie ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Vermaat Multimedia en de Opdrachtgever komen schriftelijk overeen voor welke doeleinden, gedurende welke periode en tegen welke vergoeding de Opdrachtgever het Werk mag gebruiken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Vermaat Multimedia gerechtigd naam aanduidingen op de door haar vervaardigde Werken aan te brengen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door Vermaat Multimedia op of in het Werk aangebrachte eigendoms- of naam aanduidingen te (laten) verwijderen of aan te (laten) passen.
 4. Geen van de Werken die volgens lid 1 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van Vermaat Multimedia of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vermaat Multimedia worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd.
 5. Indien Vermaat Multimedia in het kader van de opdrachtverstrekking ontwerpen, afbeeldingen, (schets)tekeningen, (proef)modellen, voorbeelden en audio- of beeldmateriaal aan de Opdrachtgever verstrekt, dient de Opdrachtgever deze op eerste verzoek en binnen de door Vermaat Multimedia gestelde termijn te retourneren.

Artikel 11. Bewaarplicht

 1. Alle digitale bestanden, waaronder beeld- en geluidsopname, afbeeldingen en teksten (hierna gezamenlijk te noemen: het Digitale Werk) die door Vermaat Multimedia bij de uitvoering van de Overeenkomst werden vervaardigd of gebruikt, worden na de afronding van de Opdracht door Vermaat Multimedia voor de duur van ten minste 1 jaar opgeslagen en bewaard.
 2. Slechts op verzoek van de Opdrachtgever daartoe binnen 1 jaar na afronding van de Opdracht en eerst na volledige betaling van de door Opdrachtgever aan Vermaat Multimedia verschuldigde vergoedingen, zal Vermaat Multimedia eenmalig, kosteloos een kopie van het Digitale Werk langs digitale weg aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen of door het kopiëren van het Digitale Werk op een door de Opdrachtgever aan te leveren gegevensdrager. Vermaat Multimedia is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gegevensdrager of (verlies van) bestanden gedurende de periode dat Vermaat Multimedia de gegevensdrager van de Opdrachtgever onder zich heeft. Vermaat Multimedia zal hierbij overigens uitsluitend het eindproduct van de werkzaamheden en niet op ruwe audio-, beeld- of video-opnames of ander bronmateriaal aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen.
 3. Vermaat Multimedia is niet gehouden het digitale Werk langer dan 1 jaar na afronding van de Opdracht te bewaren of op te (doen) slaan.

Artikel 12. Promotioneel gebruik van het Werk

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Vermaat Multimedia gerechtigd het Werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit, onder meer door het tonen van (een gedeelte van) het Werk, logo, merk- of bedrijfsnaam van de Opdrachtgever op haar website en social media. Vermaat Multimedia zal daartoe uitsluitend toestemming van de Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het Werk is overgegaan.

Artikel 13. Auteursrechtenvergoedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van vergoedingen aan rechthebbenden, Buma/Stemra, Sena, Videma, Reprorecht en andere belangenorganisaties met betrekking tot bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en in het Werk verwerkte teksten, audio- en videomaterialen. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Vermaat Multimedia ten aanzien van het filmwerk zal worden aangemerkt als producent in de zin van artikel 45a lid 3 van de Auteurswet.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Vermaat Multimedia voor alle aanspraken op grond van (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte, door de Opdrachtgever aangeleverde of voorgeschreven en in het Werk verwerkte teksten, audio- en beeldmaterialen. De Opdrachtgever zal Vermaat Multimedia zowel in als buiten rechte bijstaan indien Vermaat Multimedia wordt aangesproken ter zake. De Opdrachtgever zal onverwijld al hetgeen doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vermaat Multimedia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vermaat Multimedia en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Honorarium

 1. Tenzij voor de Opdracht een vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Vermaat Multimedia geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Het overeengekomen honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 4. Indien Vermaat Multimedia met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Vermaat Multimedia niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 5. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid c.q. verplichting op grond van de wet.
 6. Vermaat Multimedia zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Vermaat Multimedia zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Indien Opdrachtgever de door Vermaat Multimedia kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Vermaat Multimedia genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 15. Facturatie en betaling

 1. Vermaat Multimedia is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vermaat Multimedia aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Vermaat Multimedia maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Vermaat Multimedia gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Vermaat Multimedia en de verplichtingen van de wederpartij jegens Vermaat Multimedia onmiddellijk opeisbaar.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vermaat Multimedia gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Vermaat Multimedia zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vermaat Multimedia niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Indien Vermaat Multimedia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Vermaat Multimedia is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Vermaat Multimedia van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken Opdracht mag worden vertrouwd.
 3. Vermaat Multimedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vermaat Multimedia is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Voorts aanvaardt Vermaat Multimedia geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een storing of defect aan opnameapparatuur of indien de opnames en/of de gegevensdrager(s) waarop wordt opgenomen een technisch mankement vertonen of beschadigd raken. In voorkomende gevallen en voor zover mogelijk en wenselijk, zal de opname opnieuw plaatsvinden. Vermaat Multimedia zal hiervoor geen extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
 5. Indien Vermaat Multimedia aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot die schade waartegen Vermaat Multimedia uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.
 6. Indien Vermaat Multimedia geen beroep kan doen op haar verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Vermaat Multimedia beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een Overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan 1 maand, is de aansprakelijkheid van Vermaat Multimedia verder beperkt tot de door Vermaat Multimedia aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen in de maand voorafgaande aan het ontstaan van de schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vermaat Multimedia aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Vermaat Multimedia kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Vermaat Multimedia is nimmer aansprakelijk voor:
  1. indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn;
  2. schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Vermaat Multimedia;
  3. opzichtschade, daaronder mede begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken waaraan gewerkt wordt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid waar de werkzaamheden plaats vinden;
  4. schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Vermaat Multimedia.

Artikel 18. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Vermaat Multimedia.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Vermaat Multimedia de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vermaat Multimedia slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 19. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, (overheidsmaatregelen die samenhangen met) pandemie of epidemie, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Vermaat Multimedia voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, waardoor de Opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Vermaat Multimedia als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Vermaat Multimedia onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Vermaat Multimedia in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Vermaat Multimedia uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de Overeenkomst te ontbinden zullen Partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij Partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Vermaat Multimedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Vermaat Multimedia gesloten en te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Vermaat Multimedia, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Vermaat Multimedia met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Laten we in gesprek gaan!

Laat je gegevens achter, en ik neem zo snel mogelijk contact op.